Všeobecné ubytovací podmínky v Apartmánu na Klínovci

 

 

 

1. Vznik smluvního vztahu

 

    Smluvní vztah mezi objednatelem/zájemce o ubytování a pronajímatelem společností DIPROSERVIS s.r.o. se sídlem Podnikatelská  IČ: 279 15 620 se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje odesláním závazné objednávky, na emailovou adresu: apartman-klinovec@atlas.cz (či prostřednictvím rezervačního formuláře) a přijetím závazného Potvrzení rezervace zaslaného pronajímatelem na základě informací obdržených od objednatele. Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb a úhradou ceny poptávaných služeb dle platebních podmínek uvedených v rámci Potvrzení rezervace. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob) je zákazník povinen neprodleně oznámit pronajímateli.

 

2. Způsob objednávání, placení, storno poplatky

 

    Zájemce o ubytování/objednatel obdrží po provedení rezervace pobytu formulář "Potvrzení rezervace", jehož součástí je mimo jiné výpočet celkové ceny objednaných služeb. Uhrazením zálohy (40% z ceny pobytu) vzniká objednateli nárok na rezervaci objednaných služeb. Po jejím uhrazení zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení zálohy.

   Vratná kauce ve výši 3000,-Kč za apartmán při bezeškodním průběhu ubytování bude vrácena v plné výši v hotovosti, nebude-li dohodnuto jinak.

   Storno poplatky při zrušení pobytu:

  • do 30 dnů před nástupem: 40% celkové částky
  • do 14 dnů před nástupem: 70% celkové částky
  • 14 dnů do nástupu: 100 % celkové částky
  • Odesláním peněz na účet pronajimatele jste se závazně přihlásili a souhlasíte s platebními a stornopodmínkami.
    Doporučujeme si pojistit pobyt - úraz ,storno a dle uvážení.

 

 

 3. Odpovědnost

 

   Při porušení povinností dle  všeobecných podmínek - např. uvedení nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácích zvířat apod.) může být pronajímatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení poskytovaných služeb všem osobám, které jsou přítomny v objektu Apartmánu společně se zájemcem. Obdobně je pronajímatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).

 

 

4. Škoda, úhrada škody, pojištění

 

    Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním odpovědnosti za škodu občana apod.

   V případě způsobené škody bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše objednatel a pronajímatel (či jeho zástupce). V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a v případě potřeby bude o škodě pořízena fotodokumentace. K pokrytí nákladů škody způsobené objednatelem, které nebudou kryty pojistným plněním v rámci pojištění objednatele, slouží kauce, a to až do její plné výše. V případě škody překračující výši složené kauce a tato škoda nebude uhrazena na místě, bude úhrada této škody požadována po objednateli.

 

 

5. Zahájení a ukončení pobytu

 

   Zahájení pobytu vždy po 15.00 hod. v prvním dni rezervace převzetím apartmánu, není-li předem domluveno jinak. Ukončení pobytu vždy do 10.00 hod. posledního dne pobytu, není-li předem domluveno jinak.

   Apartmány se předávají i přebírají řádně uklizené a čisté. Úklid provádí vždy ubytované osoby, není-li domluveno jinak.

 

 

 6. Odpovědnost

 

   Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení, všem osobám při jejich pobytu v prostorách Apartmánu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících prostory Apartmánu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejích prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost.

 

7. Osobní data

 

    Zájemce o ubytování odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných ve smyslu obecní vyhlášky obce Loučná pod Klínovcem, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce o ubytování třetí straně.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

   Tyto "Všeobecné podmínky" nabývají účinnosti dne 1.8. 2013 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zájemcem o ubytování a pronajímatelem Apartmánu.  Zájemce o ubytování úhradou smluvní ceny poskytovaných služeb potvrzuje, že se s nimi seznámil a přistupuje na ně.

 

 

---------------------------------                                             -------------------------------------

     za pronajímatele                                                                     za zájemce

 

 

Společnost: DiproServis  s.r.o.

Sídlo: Loučná pod Klínovcem 219, PSČ 43191

IČ: 279 15 620 | DIČ: CZ279 15 620

Telefon: +420 776177774

E-mail: apartman-klinovec@atlas.cz

Web: www.apartman-klinovec.cz

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, číslo účtu: 235709735/0600, Korespondenční adresa: Loučná pod Klínovcem - Háj 219, PSČ  431 91